Řád

Řád Internetové tiskárny piga.cz

§ 1 Informace

 1. Řád stanoví podmínky pro využívání služeb Tiskárny piga.cz prostřednictvím internetových stránek, které se nacházejí na adrese www.piga.cz (dále jen „Portál” nebo „Panel”). V rozsahu služeb poskytovaných elektronickou cestou je Řád řádem, o kterém pojednává čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb.z. z r. 2002, č. 144, pol. 1204 v platném znění).
 2. Majitelem a správcem stránek www.piga.cz je firma Český tisk s.r.o. se sídlem v Jurečkova 643/20 MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 Ostrava 2 , s číslem DIČ: CZ17658187, IČ: 17658187 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 60194. Základní kapitál: Kč 50 000,-.
 3. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 2079 a násl.
 4. Tiskárnu lze kontaktovat prostřednictvím: - telefonních čísel infolinky: 556 674 622 nebo 604 253 946, hovorné v souladu s tarifem operátora, - prostřednictvím e-mailové adresy: piga@piga.cz 

§ 2 Obecná ustanovení

 1. Podmínkou pro podání objednávky na Portálu piga.cz je správná registrace prostřednictvím formuláře, se zvláštním zohledněním e-mailové adresy.
 2. Registrace v systému piga.cz je chápána jako souhlas s tímto Řádem.
 3. Zákazníkem Tiskárny může být fyzická osoba, právní osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity a způsobilá k právním úkonům, která dle pravidel stanovených v Řádu provádí Objednávku na Portálu (dále jen "Klient").
 4. Mezi technické požadavky nezbytné pro spolupráci s informačním a komunikačním systémem, který Tiskárna používá pro realizaci objednávky patří: jeden z aktuálních internetových prohlížečů (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari nebo Internet Explorer verze 9.0. a vyšší) se zapnutou podporou JavaScript.
 5. Klient je povinen nedodávat obsah, který zakazují předpisy zákona, např. obsah propagující násilí, hanobícího charakteru nebo obsah porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob.
 6. Je zakázáno používat portál způsobem narušujícím jeho fungování a obtěžujícím ostatní Klienty a Tiskárnu anebo rozesílat a vkládat nevyžádanou obchodní informaci (tzv. spam).
 7. V případě porušení Řádu má Tiskárna piga.cz právo zbavit Klienta možnosti využívat Portál nebo omezit jeho využívání.
 8. Klient je povinen využívat Panel způsobem, který je v souladu s předpisy zákona ČR, s Řádem a obecnými podmínkami fungování internetové sítě.

§ 3 Podávání a realizace objednávek

 1. Předmětem uzavření smlouvy jsou materiály a polygrafické služby, jejichž vlastnosti určil Klient při podávání objednávky.
 2. Ceny uvedené na stránkách Portálu zohledňují náklady na přepravu kurýrní službou na jedno zvolené místo na území státu a jsou vyjádřeny ve dvou hodnotách "bez DPH" a "s DPH" se zohledněním daně DPH 21% v českých korunách.
 3. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím stránky Portálu www.piga.cz a elektronickou cestou prostřednictvím zaslání e-mailu s objednávkou na adresu piga@piga.cz.
 4. Objednávky lze v Tiskárně piga.cz podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jejich realizace bude probíhat v pracovní dny v souladu s termíny uvedenými individuálně pro každý produkt.
 5. Soubory jsou ověřovány v době od 8 do 16 hodin. Zakázky uhrazené a potvrzené ověřující osobou do 14 hodin budou předány k realizaci ještě téhož pracovního dne.
 6. Podmínkou pro podání e-mailové objednávky je zaslání přesných parametrů produktu - je nutno zohlednit formát, podklad, další úpravy a počet výtisků, uvést údaje objednávající osoby, dodací adresu a dodat grafický návrh splňující požadavky Tiskárny piga.cz.
 7. Podmínkou pro podání objednávky v Portálu je provedení registrace v systému piga.cz a následně vyplnění formuláře Objednávky s uvedením přesných parametrů objednávky s pomocí nástrojů dostupných na piga.cz.
 8. Zpráva z Portálu piga.cz potvrzující podání Objednávky je návrhem k uzavření Kupní smlouvy a obsahuje shrnutí parametrů Zakázky.
 9. Zpětná zpráva, která je odpovědí na objednávku podanou e-mailem, obsahující zálohovou fakturu za provedení polygrafické služby v souladu se stanovenými parametry, představuje návrh k uzavření Kupní smlouvy.
 10. Objednávka bude předána k realizaci v okamžiku, kdy správnost objednávky potvrdí ověřující osoba z Portálu a Klient uhradí zakázku. Podmínkou pro zahájení výroby v daném pracovním dni je splnění obou těchto požadavků do 14 hodin. Opoždění jedné z těchto činností vede k posunutí zahájení realizace zakázky na další pracovní den.
 11. Za uhrazenou Objednávku je považována Zakázka, u níž byla platba připsána na účet Tiskárny nebo potvrzena platebními systémy PayU nebo PayPal.
 12. Tiskárna se zavazuje ověřit soubory co nejdříve - doba ověření by neměla překročit 24 hodin (s výjimkou dnů pracovního volna). Doba ověření je flexibilní a závisí na intenzitě Zakázek v daném okamžiku.
 13. Uhrazení objednávky představují oznámení o záměru uzavření Kupní smlouvy s Tiskárnou a v případě Přijatých objednávek znamená, že Zakázka bude předána k realizaci a tisk již nelze odvolat.
 14. Platbu za zakázku lze provést prostřednictvím platebních systému PayU, PayPal nebo prostřednictvím bankovního převodu. Osobní údaje Klientů provádějících platby prostřednictvím systému PayU jsou předávány společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani, jako správci údajů (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, Polsko), zapsané do Podnikatelského rejstříku u Oblastního soudu v městské části Poznań Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399. Předání se týká osobních údajů nezbytných pro realizaci platby prostřednictvím PayU S.A.
 15. Tiskárna nenese odpovědnost za zpoždění způsobené opožděným zasláním údajů prostřednictvím integrovaných platebních systémů.
 16. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastnosti produktů objednávaných v Portálu piga.cz jsou přesně stanoveny zákazníkem, Klient nemůže od Smlouvy odstoupit.
 17. Neuhrazené objednávky zůstávají platné po dobu 30 pracovních dnů - po vypršení této lhůty si Tiskárna vyhrazuje možnost zrušit tyto objednávky v Portálu.
 18. V případě uhrazených objednávek, jejichž stav neumožňuje pokračovat v jejich realizaci (nesprávný projekt, neupřesnění způsobu dodání nebo nesprávná doručovací adresa), Vás bude Tiskárna kontaktovat a to po uplynutí lhůty 30 pracovních dní od momentu zaúčtování platby, tak aby mohlo dojít k vyhodnocení dalšího postupu.
  Pokud nedojde ke kontaktu ze strany kupujícího, a zejména pokud nebudou neposkytnuty potřebné informace do 7 dnů od tohoto oznámení, má Tiskárna právo odstoupit od smlouvy a to do 30 dnů od uplynutí výše uvedeného termínu, z důvodu nemožnosti její realizace. Proces odstoupení od smlouvy, a tedy zrušení objednávky, bude zahájen v momentu vrácení peněžité částky za objednávku a to ve stejné formě, v jaké byla daná platba provedena. Vrácení peněžité částky bude provedeno do 7 dnů od momentu odeslání oznámení o zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy na zaregistrovaný e-mail daného Zákazníka.
 19. Uhrazenou zakázku lze zrušit pouze do okamžiku, kdy bude odsouhlasena ověřující osobou.
 20. Uhrazené zakázky mají při ověřování přednost před neuhrazenými Zakázkami.
 21. Klientovi, který zruší zakázku uhrazenou převodem, budou prostředky zaslány zpět na účet nejpozději do 14 pracovních dnů. Tiskárna si vyhrazuje možnost naúčtovat administrativní poplatek za zrušení zahájeného procesu realizace zakázky ve výši 200 Kč vč. DPH. V takovém případě tiskárna vystaví opravnou fakturu snižující hodnotu zakázky.
 22. Provedením nákupu na Portálu Klient vyjadřuje souhlas se zasíláním faktur a opravných faktur elektronickou cestou. Faktury jsou dostupné také na Portálu po přihlášení k zákaznickému účtu.
 23. Tiskárna z technologických důvodů může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Mezi technologické příčiny patří například selhání zařízení používaných při tisku, neočekávaná zvýška výroby nebo omezená dostupnost surovin na trhu.

§ 4 Dodání a přeprava

 1. Dodávky Produktů jsou připočítávány k výrobním nákladům a zahrnují výhradně oblast ČR a jsou prováděny na adresu, kterou Klient uvedl při podávání Objednávky.
 2. Tiskárna dodává objednané Produkty prostřednictvím kurýrních firem.
 3. Tiskárna vynaloží veškeré úsilí pro to, aby byl balík dodán ve lhůtě uvedené při objednání. Je ale přípustné zpoždění způsobené vnějšími vlivy - tedy výpadky proudu, absencí internetového signálu a technickými problémy způsobenými poruchami strojů.
 4. Tiskárna vynaloží veškeré úsilí k realizaci a odeslání objednávky v uvedeném termínu. Termín realizace se ale může prodloužit až o 3 pracovní dny a to z důvodu neočekávaného zvětšení množství objednávek. Za zpoždění v odeslání objednávky vynikajcící ze zatížení produkce nenáleží odškodnění. Není rovněž důvodem k odstoupení od kupní smlouvy. Pokud zpoždění v odeslání překročí 3 dny, zákazník může dostat kompenzaci ve výši 1% z kupní ceny za každý den prodlení. Maximální výše kompenzace je do 5% kupní ceny.
 5. Tiskárna umožňuje provedení Objednávky mimo daný termín, v případě, že dojde k náhodným událostem, které jsou vznikly nezávisle na Tiskárně. Mezi tyto příklady patří: zpoždění na straně dodavatelů zásilek, selhání zařízení používaných při tiskařských procesech, při přerušení tisku, popřípadě pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie nebo internetového signálu. Prodlení při výše uvedených událostech, které zpomalí proces realizace zakázek nezakládá žádnou odpovědnost Tiskárny vůči Zákazníkovi a neopravňuje Zákazníka k odstoupení od smlouvy.

§ 5 Způsoby platby a ceny

 1. Ceny produktů jsou vždy uváděny v českých korunách. Zahrnují cenu za Produkt, cenu balení, cenu kartonu, cenu za připravení Objednávky a také DPH. Pokud není v popisu produktu uvedeno jinak. Náklady za nestandardní doplňkové možnosti typu: poplatky za určitou hodinu doručení, příplatky za odeslání zboží na více adres nebo platba na dobírku, nejsou zahrnuty v uvedených cenách.
 2. Platbu za Objednávku lze provést prostřednictvím:
  a) PayU nebo PayPal
  b) Bankovním převodem
 3. Osobní údaje zákazníků provádějících platby prostřednictvím systému PayU jsou předávány společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani, jakožto správci údajů (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Poznań Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399. Předání se týká osobních údajů, které společnost PayU S.A. potřebuje ke zpracování platby.
 4. Tiskárna nenese žádnou odpovědnost za zpoždění související s předčasným dodáním údajů prostřednictvím integrovaných platebních systémů.
 5. Nákupem na portálu piga.pl Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním faktur a opravných daňových dokladů. Zákazník si může rovněž stáhnout elektronickou fakturu. Za tímto účelem se musí přihlásit na Portál a kliknout v „můj účet“ na podstránku „faktury“

§ 6 Materiály pro tisk

 1. Tiskárna piga.cz neodpovídá za případné porušení autorských práv a obsah materiálů zaslaných Klientem. Tiskárna má ale právo odmítnout realizaci zakázky v případě, že bude dodán obsah, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 2. Tiskárna nenese odpovědnost za věcné a pravopisné chyby projektů zaslaných Klientem.
 3. Odpovědnost za správné připravení projektů nese Klient, který je povinen dodat soubory připravené a uložené v souladu s návodem umístěným na Portálu. Za účelem omezení případných chyb zpřístupňuje Tiskárna u každého produktu makety a pomocné návody.
 4. Tiskárna ověřuje soubory za účelem zkontrolování správného připravení projektu z hlediska parametrů objednávky (spady, okraje, počet stránek). Ověřující osoba může také okomentovat jiné prvky projektu považované za estetické prvky. Tiskárna nenese odpovědnost za chyby v tisku projektů, které Klient odsouhlasil i přes námitky ověřující osoby.
 5. Odsouhlasení souboru odmítnutého v důsledku připomínek tiskárny musí být potvrzeno elektronicky nebo v komentáři při objednávce.
 6. Tiskárna nenese odpovědnost za soubory chybně připravené pro tisk, např. nesprávně použité vrstvy, potištění bílou barvou atp.
 7. Tiskárna nenese odpovědnost za opoždění realizace Objednávek způsobená dodáním chybně připravených projektů.
 8. Záznam informací o parametrech objednávky je archivován na dobu neurčitou. Výjimku tvoří grafické soubory, které jsou skladovány po dobu 2 měsíců od okamžiku ukončení realizace Objednávky.

§ 7 Reklamace

 1. Reklamace je třeba hlásit elektronicky na e-mailovou adresu piga@piga.cz.
 2. Reklamační hlášení by mělo obsahovat číslo Zakázky z Portálu nebo údaje objednatele a také přesný popis zjištěného rozporu a rozsah reklamačního požadavku.
 3. Konečná lhůta pro nahlášení reklamace činí 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy Klient obdržel danou zásilku.
 4. Tiskárna se zavazuje k tomu, že vyřídí reklamaci během 7 pracovních dnů od okamžiku nahlášení. Reklamace jsou přijímány v pracovní dny do 16 hodin, hlášení zaslaná po této hodině jsou převáděna na další pracovní den.
 5. Může dojít k situaci, kdy Tiskárna požádá Klienta o: zaslání části nebo celku vadného výtisku, doplnění informací, dodání dodatečné dokumentace nebo vysvětlení. Klient je povinen poskytnout odpověď do 7 pracovních dnů od obdržení informace z Tiskárny. Po této době je reklamační řízení ukončeno a reklamace je považována za zamítnutou.
 6. Opodstatněnost reklamace je hodnocena na základě archivovaných vzorků, v případě nejednoznačných situací může Tiskárna požádat Klienta o vrácení části nebo všech výtisků. V případě kladného vyhodnocení reklamace nese náklady na poštovné Tiskárna.
 7. Reklamace založené na rozdílu mezi barvami tisku a zobrazením na obrazovce nebudou řešeny vzhledem k technologickým rozdílům vyplývajícím ze způsobu zobrazování barev na většině monitorů a technologie tisku v barevném prostoru CMYK. Srovnání barev tisku s barvami zobrazovanými na monitoru je technologicky nesprávné, a tak nemůže být důvodem pro nahlášení reklamace.
 8. Tiskárna vynakládá veškeré úsilí pro to, aby co nejvěrněji reprodukovala barvy projektů, ale vzhledem k tomu, že během tiskového procesu je používáno několik druhů tiskových strojů, mohou se vyskytnout menší rozdíly v barvách. Tato situace nastává nejčastěji v případě reprodukování objednávky ze stejného projektu. Rozdíly v mezích tolerance +/- 5% sytosti barev nejsou důvodem k reklamaci.
 9. Za nesprávnou vrstvu disperzního nebo UV laku je označena vrstva, která má v místě určeném k lakování nenalakovaná nebo olupující se místa.
 10. Za chybné zalomení je považováno takové zalomení, které způsobuje pomačkání papíru nebo zvrásnění znemožňující správné přečtení obsahu nebo ilustrace. V případě podkladů s gramáží přes 150g dochází k jevu popraskání papíru, a to obzvláště v místech silně pokrytých tiskařskou barvou. Pro omezení tohoto jevu používá Tiskárna bigování před procesem falcování, což ale stoprocentně nezamezuje vzniku tohoto jevu, který je způsoben odolností suroviny. Taková vada není považována za chybu Tiskárny.
 11. Vzhledem k specifickým vlastnostem tiskového procesu a tiskařských strojů jsou přípustné následující odchylky: - tolerance do 1 mm – při řezání archu na jednotlivé kusy, - tolerance do 1 mm – pro odchylky zalomení od nominální čáry umístění v případě falcovaných a bigovaných produktů, pro perforace a pasování obrázku a vrstvy při parciálním UV lakování, - do 0,18 mm při pasování barev tištěných postupně za sebou, - kvalitativních a kvantitativních rozdílů nepřesahující + / - 5% objednaného množství.
 12. Reklamace spojené s kvalitou kurýrních zásilek jsou řešeny na základě protokolu o vzniku škody pořízeného s kurýrem v okamžiku převzetí balíku. Absence protokolu může být základem pro odmítnutí uznání reklamace.
 13. Maximální výše odškodného nemůže přesáhnout 100% hodnoty Objednávky.
 14. Vzhledem k používání materiálů pocházejících od různých výrobců jsou materiály dodané Tiskárnou v Bezplatném balíčku vzorků pouze ukázkové a mohou se lišit od materiálů používaných při tisku. Rozdíly nepřesahují meze tolerance gramáže uznávané v polygrafii.
 15. Tiskárna nese odpovědnost výhradně za vlastní jednání a zanedbání. Nenese odpovědnost za následky jednání a zanedbání třetích osob, tedy opožděné předání prostředků firmami a finančními institucemi a také kurýrními firmami, jejichž prostřednictvím jsou zásilky dodávány.

§ 8 Zásady ochrany soukromí a ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů, které Klienti Portálu předávají v souvislosti s Objednávkami, je Tiskárna.
 2. Osobní údaje jsou používány pro účely realizace Kupních smluv, v souvislosti s čímž mohou být předány obchodním partnerům, subjektům odpovědným za realizaci finančních transakcí a dodání objednaných produktů. Klienti mají přístupové právo k obsahu svých údajů a mohou je upravovat. Údaje jsou předávány dobrovolně.
 3. Klienti, kteří mají účet v Panelu piga.cz, mohou:
  - samostatně opravovat údaje prostřednictvím editace profilu účtu,
  - ověřovat údaje nebo je upravovat prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu piga@piga.cz 
  Klient může měnit údaje zadané během zakládání účtu v Portálu v libovolnou dobu v rámci zpřístupněných možností.
 4. Klienti přihlášení k odběru newsletteru mohou: - ověřit si údaje nebo je opravit odesláním zprávy na e-mail piga@piga.cz
  - automaticky se odhlásit od newsletteru kliknutím na odkaz v hlavičce odeslané zprávy.
 5. Klienti mají možnost zažádat o přenesení údajů, jejich opravu, omezení zpracování a vymazání. V každém případě kontaktujte prodejce prostřednictvím e-mailu: piga@piga.cz

§ 9 Změna Řádu

 1. Klienti, kteří vlastní účet v Panelu piga.cz, budou informování o změně Řádu prostřednictvím e-mailové korespondence.
 2. Pokud ke změně Řádu došlo v době, která uplynula od posledního přihlášení, Klient odsouhlasí nebo odmítne jeho ustanovení po změnách. V případě absence souhlasu s podmínkami nelze provádět objednávky prostřednictvím Panelu.
 3. Klientovi, který nevyjádří souhlas se změnami provedenými v Řádu, přísluší nárok na odstranění účtu z Portálu, a to v libovolnou dobu.
 4. Objednávky, které Klienti podali dříve, než vstoupily v platnost změny Řádu, budou realizovány v souladu s dosavadními ustanoveními Řádu. 

§ 10 Závěrečná ustanovení

 1. Ve věcech, které tento Řád neupravuje, nacházejí uplatnění předpisy zákona ze dne 2. března 2000, o ochraně některých práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem (Sb.z. 2000 č. 22 pol. 271 v platném znění), zákona ze dne 27. července 2002 o specifických podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně Občanského zákoníku (Sb.z. 2002 č. 141 pol. 1176 v platném znění), zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sb.z. 1964 č. 16 pol. 93 v platném znění).
 2. Spory vyplývající z uplatnění tohoto Řádu a v souvislosti s plněním smluv uzavřených mezi Tiskárnou a Klienty bude řešit příslušný Soud v souladu s místně a věcně příslušnými předpisy dle zákona ze dne 17.11.1964 Občanského soudního řádu (Sb.z. č. 43, pol. 296 v platném znění). 

§ 11 Definice

 1. Klient – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity, které samostatné předpisy udělují právo nabývat na vlastní účet a přijímat závazky a také fyzická osoba podávající Objednávky v rámci Portálu.
 2. Občanský zákoník - zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sb.z. č. 16, pol. 93 v platném znění).
 3. Řád – tento Řád pro poskytování služeb elektronickou cestou v rámci internetové tiskárny piga.cz
 4. Portál – internetový servis dostupný na adrese www.piga.cz, jehož prostřednictvím může Klient podávat objednávky, nazývaný také Panelem.
 5. Produkty – materiály a polygrafické služby, které jsou předmětem obratu v rámci působnosti Portálu.
 6. Kupní smlouva – kupní smlouva na Produkty ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi  Český tisk s.r.o. a Klientem.
 7. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon ze dne 18. července 2002 r. o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb.z. č. 144, pol. 1204 v platném znění).
 8. Objednávka – nazývaná také Zakázkou, prohlášení o záměru Klienta směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, specifikující obzvláště druh a množství zboží.
 9. Nákupní proces - postup nákupu od okamžiku zvolení výrobku do okamžiku podání objednávky.